Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ngày 8-8-2018, UBND tỉnh Khánh hòa đã có Quyết định số 2241/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quy chế gồm 3 chương với 18 điều.

Quy chế này quy định mối quan hệ phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại và trong việc triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia quản lý nhà nước và thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Nguyên tắc phối hợp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện để chủ động thực hiện. Việc phối hợp được tiến hành trên cơ sở yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trong từng thời gian, địa bàn và lĩnh vực cụ thể.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 8-8-2018 và thay thế Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

 Đính kèm văn bản:Quy che 2241.2018

                                                       Hồng Anh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *